Chefclub.hu Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Ez a honlap az Dining Well Kft. - (székhely: Törökbálint, Hosszúrét 062/6., adószám: 12872534-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-100041 a továbbiakban "Chefclub" vagy "Szolgáltató") - tulajdona. A Chefclub használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A felhasználási feltételek módosítása

Az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz az a szolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti a chefclub.hu alatt elérhető rendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat:

  • a szolgáltatót haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról;
  • az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott;
  • hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról

A Chefclub fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:

  • védjegyet sért,
  • mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve.
  • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
  • obszcén vagy trágár kifejezés,
  • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
  • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

14 éven aluli természetes magán személyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, a Chefclub összegyűjtse, felhalmozza és rendszerébe integrálja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a Chefclub semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt.

A Chefclub fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Chefclub rendszerén belül elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, üzeneteket, személyes üzeneteket – és bármely tartalom következményeit is.

A Chefclub automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat és mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Chefclub minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Chefclub minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket.

A felelősség kizárása

A Felhasználók által közzétett valamennyi tartalomért, valamint ezek esetleges jogi következményeiért, a rendszerben felmerülő egyéb jogsérelemért a Chefclub semmiféle jogi következményt nem vállal.

A rendszert mindenki saját felelősségére használja.

A tartalom hiányosságaiból származó közvetett vagy közvetlen károkért, a rendszer esetleges meghibásodásáért és az abból eredő adatvesztésért a Chefclub felelősséget nem vállal.

A Felhasználók által reklámozott vagy forgalmazott termékekért, azok minőségéért felelőséget a Chefclub nem vállal.

A Felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a feltöltendő fotóval és minden más feltöltött anyaggal szabadon rendelkezik, azzal senkinek a szerzői, vagy személyiségi jogait nem sérti. Tudomásul veszi, hogy sérelem esetén a feltöltött fotó, szöveg, törlésre kerül, és az ezzel okozott károkat meg kell térítenie, és a hatóságok előtt helyt kell állnia.

A Chefclub fenntartja magának a jogot, hogy bármikor aktualizálja, kiegészítse és egyéb módon módosítsa a jelen felhasználási feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a szolgáltatás felhasználó általi igénybevételére vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek és a felhasználási feltételek szerves részét képezik. A felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.